فا

‫ پروژه های معماری شرکت آزما سیر ایرانیان

شرکت آزما سـیر ایرانیان با حوزه فعاليت نظارت فني و طراحی معماری نظام مهندسي ساختمان استان تهران با پروانه به شماره 2-10-00419 از سوي وزارت راه و شهرسازي در رتبه يک معماري، عمران و شهرسازي مشغول به فعالیت می باشد. از جمله پروژه های شاخص طراحی شده توسط اعضای این شرکت می توان به پروژه "موزه کودک" واقع در شهرداری منطقه 22 تهران اشاره نمود.

 پروژه معماری شرکت آزما سیر ایرانیان